GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Gebruiksvoorwaarden van de website

Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u deze website gebruikt. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, verlaat dan deze website en negeer de onderstaande informatie. Welkom. Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA Deze Website en de inhoud ervan is ontwikkeld in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving.

Aanvaarding

Door deze Website te gebruiken, verklaart u deze Gebruiksvoorwaarden te zullen naleven. Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden nu en dan te wijzigen, indien het bedrijf dit nodig acht. Wij zullen u altijd op de hoogte brengen van deze wijzigingen en de datum waarop ze van kracht worden, binnen de huidige Gebruiksvoorwaarden op de Website. U kunt de huidige geldende versie van deze Gebruiksvoorwaarden om het even wanneer raadplegen via een link onderaan elke pagina van deze website.

Bereik

The terms of use set forth in this agreement apply only to your use of this Web site. Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, operates other Web sites that are covered by their own conditions as specified within those Web sites. When we refer to "MSD," we mean the pharmaceutical business of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, including our divisions of Human Health, Research, Manufacturing, Corporate, and Vaccines.

Medical Information/Conditions

Onderhavige Gebruiksvoorwaarden gelden enkel voor uw gebruik van deze Website. Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, beheert ook andere websites, waarvoor aparte voorwaarden gelden die worden beschreven op deze websites. Als we verwijzen naar "Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA", bedoelen we farmaceutische activiteiten van Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, inclusief onze afdelingen Human Health, Research, Manufacturing, Corporate en Vaccines.

Medische informatie/Voorwaarden

Op deze Website kan informatie staan in verband met bepaalde medische aandoeningen en de behandeling ervan. Als u een medische aandoening hebt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of zorgverlener. Wij bieden geen gepersonaliseerde medische diagnose of behandelingsadvies specifiek voor patiënten. Enkel uw arts of zorgverlener kan, als opgeleide en ervaren tussenpersoon, bepalen of een product dat op deze of een andere website is beschreven, voor u geschikt is.
Raadpleeg uw arts of een andere bevoegde gezondheidszorgbeoefenaar voordat u een product gebruikt dat wordt beschreven op deze of een andere website.

Beschrijving van diensten

Deze Website bevat materiaal over Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA en de verschillende producten van het bedrijf. Sommige rubrieken van deze Website zijn bestemd voor een specifiek publiek, zoals werknemers van Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, klanten en aandeelhouders, gezondheidszorgbeoefenaars of het grote publiek. U kunt vrij navigeren door deze website. Uw toegang tot en gebruik van de informatie op de website zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en aan alle geldende wetten. Door deze Website te raadplegen en er door te navigeren, aanvaardt u, zonder beperking of voorbehoud, deze Gebruiksvoorwaarden en bevestigt u dat deze Gebruiksvoorwaarden elke andere overeenkomst tussen u en Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA vervangen.

Gebruiksreacties

Als gebruiker van deze Website bent u verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie die u aan ons verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot uw ondernemingsnummer en uw beroepskwalificatie. Als u informatie verstrekt, inclusief feedback of gegevens zoals vragen, opmerkingen, suggesties of dergelijke met betrekking tot de inhoud van deze Website, zal deze informatie worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en zal Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA geen enkele verplichting hebben met betrekking tot deze informatie, en vrij zijn om de informatie te reproduceren, gebruiken, openbaarmaken en doorgeven aan anderen zonder beperking. Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA is vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke informatie te gebruiken voor om het even welk doel, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, fabricage en commercialisering van producten die dergelijke informatie bevatten.

Registratie en privacy

Raadpleeg het Internet Privacybeleid van Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA voor informatie over onze registratieprocessen en de manier waarop het bedrijf uw persoonlijke informatie beschermt.

Links naar andere websites

Deze Website bevat links naar andere Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA- en niet-Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA-websites. Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van niet-MSD websites waarvan zich links bevinden op onze websites.

Inhoud van derden

Deze Website bevat geen inhoud van derden. Maar andere Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA-websites waarvan zich links bevinden op Merck.com kunnen inhoud van derden bevatten. Deze websites zijn onderworpen aan hun eigen Gebruiksvoorwaarden, die worden weergegeven en beschikbaar zijn op de respectievelijke websites.

Afwijzing van garanties

Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA heeft redelijke maatregelen getroffen om te garanderen dat de informatie op deze Website betrouwbaar is. Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u de informatie, producten en diensten die er op worden aangeboden 'as is' (zoals ze zijn). Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, inhoud, volledigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid of wettelijkheid van de informatie op de Website, inclusief en zonder beperking garanties op verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending van eigendomsrechten.

Gevolgen

Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA behoudt zich het recht voor om uw account te schorsen of te beëindigen als u de Gebruiksvoorwaarden schendt. Als uw schending schade berokkent aan anderen, stemt u in met een schadevergoeding en vrijwaart u Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA van en tegen alle verliezen, schade of kosten. Als er tussen ons een geschil ontstaat met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van deze Website, zal dit worden opgelost via onderhandelingen te goeder trouw tussen de partijen. Als deze inspanningen geen resultaat opleveren, zullen alle betwistingen, claims of geschillen worden voorgelegd aan bindende arbitrage conform de Federal Arbitration Act, 9 U.S.C., §1 en deze arbitrage zal worden gevoerd in overeenstemming met de regels van de American Arbitration Association. De arbitrage zal definitief en bindend zijn en mogelijk worden opgelegd in een rechtbank van de bevoegde jurisdictie. Elke partij zal de advocatenkosten betalen die zijn gemaakt in verband met de arbitrage en de partijen zullen de kosten van de arbitrage eerlijk verdelen. De arbitrage zal plaatsvinden in New Jersey.